متن آهنگ Peaches جاستین بیبر

دانلود گلچین آهنگ های فروردین 1400
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ Peaches جاستین بیبر

جاستین بیبر Peaches

Justin Bieber Peaches

I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من هلو هامو در جورجیا گرفتم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم رو از کالیفرنیا می‌گیرم
I took my chick up to the North, yeah
من معشوقه مو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع میگیرم، آره (آره، خودشه)
And I see you (Ohh)
و من تو رو می بینم
The way I breathe you in (In)
جوری که من تو رو نفس میکشم
It’s the texture of your skin
این بافت پوست توئه
I wanna wrap my arms around you, baby
من میخوام بغلت کنم، عزیزم
Never let you go, oh
هیچوقت نذارم بری، اوه
And I say, oh
و من میگم، اوه
There’s nothing like your touch
هیچ چیزی مثل لمس کردنت نیست
It’s the way you lift me up
نوازشات منو میبره بالا
♪♪♪
Yeah, and I’ll be right here with you ’til the end of time
آره و من میخوام تا ابد کنار تو باشم
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من هلو هامو در جورجیا گرفتم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم رو از کالیفرنیا می‌گیرم
It’s the texture of your skin
این بافت پوست توئه
I wanna wrap my arms around you, baby
من میخوام بغلت کنم، عزیزم
Never let you go, oh
هیچوقت نذارم بری، اوه
And I say, oh
و من میگم، اوه
There’s nothing like your touch
هیچ چیزی مثل لمس کردنت نیست
It’s the way you lift me up
نوازشات منو میبره بالا
♪♪♪
Yeah, and I’ll be right here with you ’til the end of time
آره و من میخوام تا ابد کنار تو باشم
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من هلو هامو در جورجیا گرفتم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم رو از کالیفرنیا می‌گیرم
I took my chick up to the North, yeah
من معشوقه مو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع میگیرم، آره (آره، خودشه)
You ain’t sure yet, but I’m for ya
تو هنوز مطمئن نیستی، اما من ماله تو هستم
All I could want, all I could wish for
تمام چیزی که میخاستم، تمام چیزی که آرزوشو داشتم
Nights alone that we miss more
شب های تنهاییه که خیلی دلتنگش هستیم
And days we save as souvenirs
و روزهایی که به عنوان یادگاری نگه داشتیم
There’s no time, I wanna make more time
وقت نیست، من میخوام وقت بیشتری داشته باشم
And give you my whole life
و تمام زندگیم رو به تو بدم
I left my girl, I’m in in Mallorca
من عشقم رو ترک کردم، من در مالورکا هستم
Hate to leave her, call it torture
متنفرم از اینکه ترکش کنم، اسمشو میذارم شکنجه
♪♪♪
Remember when I couldn’t hold her
یادآوری میشه زمانی که نتونستم نگهش دارم
Left the baggage for a mover
چمدانشو برداشت و رفت
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من هلو هامو در جورجیا گرفتم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم رو از کالیفرنیا می‌گیرم
I took my chick up to the North, yeah
من معشوقه مو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع میگیرم، آره (آره، خودشه)
I get the feeling, so I’m sure (Sure)
من احساسش میکنم، پس من مطمئنم
Hand in my hand because I’m yours (I can’t)
دستت رو بده به من، چون من مال توام ( من نمیتونم)
I can’t pretend, I can’t ignore, you’re right for me
من نمی‌تونم تظاهرکنم، نمیتونم نادیده بگیرم، تو برای من بهترینی
Don’t think you wanna know just where I’ve been, ohh
فکر نمیکنم دلت بخاد بدونی کجا بودم، اووه
Done bein’ distracted
حواس پرت نباش
The one I need is right in my arms (Oh)
تنها کسی که بهش نیاز دارم کسیه که در آغوشمه
Your kisses taste the sweetest with mine
بوسه‌های تو با من خیلی شیرینه
And I’ll be right here with you ’til the end of time
و من اینجا تا ابد در کنار تو خواهم بود
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من هلو هامو در جورجیا گرفتم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم رو از کالیفرنیا می‌گیرم
I took my chick up to the North, yeah
من معشوقه مو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع میگیرم، آره (آره، خودشه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود